Bao thư trắng 12*18 “ford 80” (không keo) “Nắp ngang” (Xấp 100 cái)

16.000