Giấy màu “Thủ Công” có ô ly (1,7 Cm * 2,2 Cm) Xấp/7 Tờ

2.000