Bao thư trắng 12*22 “ford 100” (có keo nước) “Nắp ngang” (Xấp 100 cái)

26.000