Giấy Cuộn nhiệt (Giấy tính tiền siêu thị: 80*45m) in Nhiệt (THÙNG/100Cuộn)

600.000