Nhãn Tomy A5 No.108 “Xấp 10 tờ” (19mm × 36mm)

8.000