Giấy Excel 82A5 “Indo” Trắng đẹp (Ép Màng Co “450 tờ”)

30.000