Giấy Liên Sơn 240-279 (3 Liên chia đôi “A5”)

355.000