Nhãn Tomy A5 No.103 “Xấp 10 tờ” (36mm × 62mm)

10.000