Giấy Liên Sơn 240-279 (5 Liên chia đôi “A5”)

345.000