Nhãn Tomy A5 No.107 “Xấp 10 tờ” (17mm × 50mm)

10.000