Nhãn Tomy A5 No.104 “Xấp 10 tờ” (25mm × 78mm)

10.000