Nhãn Tomy A5 No.102 “Xấp 10 tờ” (52mm × 47mm)

10.000