Phiếu giao hàng – 2 liên (100 tờ) “A5” (16*20)

17.000