Phiếu giao hàng – 3 liên (99 tờ) “A5” (16*20)

17.000