Phiếu Thu – 1 liên (60 tờ) (13*18) “Giấy for”

4.000