Bao thư cửa sổ 12*23 “Cửa Sổ Giữa” (có keo nước) “Nắp ngang” (Xấp 50 cái)

21.000