Giấy Cuộn (Giấy tính tiền siêu thị: 80*45m) in Kim

7.000