Giấy Cuộn nhiệt (Giấy tính tiền siêu thị: 80*45m) in Nhiệt

7.000