Nhãn Tomy A5 No.100 “Xấp 10 tờ” (37mm × 96mm)

10.000