Giấy gói Quà kiếng (70cm–>100cm) (Xấp 100 Tờ)

300.000