Giấy Liên Sơn 240-279 (1 Liên chia đôi “A5”)

230.000