Nhãn Tomy A5 No.99 “Xấp 10 tờ” (7mm × 31mm)

10.000