Nhãn Tomy A5 No.119 “Xấp 10 tờ” (92mm × 157mm)

10.000