Phiếu đề nghị tạm ứng – 1 liên “Pelure” (80 tờ) (13*18)

6.000