Bao thư hồ sơ vàng (Cam) (có chữ hồ sơ) ĐL100 (Xấp/100)

65.000