Bao thư hồ sơ trắng (có chữ hồ sơ) ĐL 200 in màu (Xấp/10) MAU 3

30.000