Bao thư hồ sơ trắng (có chữ hồ sơ) ĐL100 (Xấp/100)

70.000