Giấy màu “Thủ Công Có Keo” có ô ly (1,7 Cm * 2,2 Cm) Xấp/7 Tờ

6.000