Giấy Cuộn (Giấy tính tiền siêu thị: 57*45m) in Kim

6.000