Nhãn Tomy A5 No.122 “Xấp 10 tờ” (17mm × 85mm)

10.000