Nhãn Tomy A5 No.110 “Xấp 10 tờ” (16mm × 22mm)

10.000