Phiếu nhập kho – 1 liên (100 tờ) “A4 đứng” (19*25)

10.000